maandag 7 december 2015

Agenda kerkenraad PGT 7 december 2015

Datum: 
 maandag 7 december 2015
Tijdstip: 
 19:30 uur
Locatie: 
 Drumptse Hof

Welkom en Opening

Appèl nominaal

Postlijst (wordt nagezonden)

Mededelingen:

notulisten en scribaat
vrijwilligersbeleid, - zie bijlage
data voor nieuwe vergaderingen - zie onder

Verslag van kerkenraad 3 nov. 2015


Taakgroep communicatie - 20.00 uur


Opheffing Raad van Kerken - - zie bijlage


Taakgroep Pastoraat - wijkindeling en folder


Taakgroep Jeugd en Gezin - bevestiging ambtsdragers


Andere Taakgroepen: Vorming en Toerusting/ Eredienst/ Lutherse identiteit


Regiegroep - gemeenteavond over herinrichting Drumpt ?


College van kerkrentmeesters - overleg St BEST
- Kerkbalans, stand van zaken
- Brief Fam. Van Heeringen - zie bijlage
- folder: Bedenk uw kerk - zie bijlage

13. College van diakenen - collecterooster 2016 - zie bijlage

Wat verder ter tafel komt.

Rondvraag en Sluiting


Datavoorstel voor vergadering van kerkenraad in 2016:
Maandagavonden van 11 januari ; 8 februari; 7 maart; 4 april; 9 mei; 6 juni; 4 juli
Uitwijkmogelijkheid op 22 febr. en 25 april.

terug