maandag 19 december 2016

Kerkenraadsvergadering

Datum: 
 maandag 19 december 2016
Tijdstip: 
 19:30 uur
Locatie: 
 Drumptse Hof, Balije 1, 4003 GA Tiel

Agenda voor vergadering van de kerkenraad  PG Tiel op maandag 19 dec. 2016
Aanvang: 19.30 uur in Drumptse Hof.
1  Welkom en Opening
2  Appèl nominaal
3  Postlijst          -  wordt ter vergadering uitgereikt
4  Mededelingen:     -  rooster kerkdiensten  2017    (zie bijlage)
5  Verslagen;
   - vergadering kerkenraad    7 en 14  nov. 2016
   - Verslag van visitatoren:  14 nov. (aanbevelingen)
6  Visie en Missie:    Spiritualiteit  - Cornel (zie bijlage)
7  Taakgroep  Jeugd en Gezin
   - afscheid Mieke Wiegeraad
   - Voorzetting jeugdwerk en subsidie  (zie bijlage)
   
Pauze
   
8  College van kerkrentmeesters:
   - vaststelling jaarrekening 2015
   - begroting jaarrekening    2017
9  College van diakenen:
10 Intentieverklaring  kerkmuziek  - voortgang contact organisten
11 Regiezaken:
   - Gesprek met Schaepmangemeenteleden  (Peter en Anneke)
   - Herinrichting Drumptse kerk
   - Rapport St. Maartenskerk
   - Afronding positie Wadenoijen in PGT
   - Planning gemeente-avond:   di.  21 febr.  2017
12 Andere taakgroepen
13 Rondvraag en Sluiting
           
Data voor 2017:   
Inspiratiedag  voor kerkenraad  op  zaterdag 28 jan.    te Wadenoijen
Gemeente-avond:  dinsdag  21 febr. 2017

Data voor vergaderingen kerkenraad 2017:
Maandag 16  jan.  2017      ;   maandag   13 febr.   ;  maandag 13 maart  ;  
Maandag 24 april 2017     ;    maandag 15 mei.     ;  maandag 26 juni

terug