maandag 4 juli 2016

Kerkenraadsvergadering

Datum: 
 maandag 4 juli 2016
Tijdstip: 
 19:30 uur
Locatie: 
 Drumptse Hof, Balije 1, 4003 GA Tiel

1 Welkom en Opening
2 Appèl nominaal
3 Postlijst - ter vergadering uitgereikt
 Brief Jan Crezee - volgt nog
4 Mededelingen - visitatie op 14 nov. 2016
5 Verslag van extra kerkenraadsvergadering; 16 juni 2016 - zij bijlagen
6 College van diakenen
7 College van kerkrentmeesters:

  • jaarrekening 2015 - zie bijlagen
  •  Meerjarenbegroting
  •  andere punten
8 Digitale communicatie: presentatie Bart en Cornel
 Pauze
9 Voorstellen en overwegingen uit Regiegroep n.a.v. gesprekken met gemeente - zie bijlage vz.
10 Dienstenrooster 2017
11 Taakgroepen
  • Jeugd en Gezin
  • Ander taakgroepen
  • Vervolgplanning taakgroepen
12 Rondvraag
13 Sluiting
 

terug