maandag 22 februari 2016

Agenda kerkenraad 22 februari 2016

Datum: 
 maandag 22 februari 2016
Tijdstip: 
 19:30 uur
Locatie: 
 Drumptse Hof

1 Welkom en Opening  
2 Appèl nominaal  
3 Vaststellen van agenda  
4 Postlijst wordt nagezonden
5 Notulen van kerkenraad  11 jan. 2016  
6 Mededelingen: ziekteverlof ds Mieke Bregman
    beroep en afscheid ds Jaap Huttenga
    verzoek van RCBB
    voortzetting verbintenis
    laatste dienst in kerk Schaepmanstraat
    Andere mededelingen
7 Gesprek Koos Koning over aandacht voor Syrische christenen  
8 Vrijwilligersbeleid en uitkomsten van vragenlijst  
9 College van Kerkrentmeesters: kerkbalans 2016
    beheer Drumptse Hof
    vragen over jaarrekening 2014
10 College van Diakenen goedkeuring begroting  2016
11 Regiegroep programma voor gemeente-avond 29 febr.
12 Taakgroepen  
13 Rondvraag  
14 Sluiting  

Volgende vergadering van de kerkenraad is op maandag 7 maart 2016

terug