Kerkenraad Kerkenraad
De Kerkenraad bestuurt de Protestantse Gemeente Tiel. Het Moderamen maakt deel uit van de Kerkenraad. Ook zitten in de Kerkenraad de predikanten, de ouderlingen (met ouderlingen kerkrentmeesters) en de diakenen.

Vrijwel alle ouderlingen en diakenen zijn lid van een taakgroep of een werkgroep (Pastoraat, Communicatie, Eredienst, Vorming en Toerusting,  Jeugd & Gezin, Lutherse identiteit, Vrijwilligers ) zodat de kerkenraad zich goed kan laten informeren over wat er speelt binnen de kerkelijke gemeente; werkgroepen en  taakgroepen blijven zo geïnformeerd over wat er binnen de kerkenraad besproken en besloten wordt.
 
Verslagen kerkenraads vergaderingen

Verslagen kerkenraads vergaderingen
Via deze link kunt u alle vastgestelde verslagen van de kerkenraadsvergaderingen nalezen.
 
Kerkenraadsleden Kerkenraadsleden
Onze kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

Scribaat:
 • Peter Buth
Penningmeester kerkrentmeesters:
 • vacature
Ouderlingen
 • Marja Hagenaar
 • Christine Korbeeck (jeugd en notulist)
 • Peter Buth
Diakenen
 • Klaas (voorzitter diaconie) en Nelleke van der Weerd (duo functie)
 • Anneke Petersen (secretaris diaconie)
 • Petra van 't Wout
Ouderling - kerkrentmeesters
 • Frank de Haan (voorzitter kerkrentmeesters en tijdelijk voorzitter kerkenraad)
Predikanten
 • Detlef Bohlken
 • Marije Soethout
Ouderling met bijzondere opdracht
 • Aart van Drie (Geestelijk Verzorger Verpleeghuis locaties Vrijthof & Walstede & Westerhof)
 • Lyska van der Elst (Kerkelijk opbouwwerker)
Kerkrentmeesters - niet tot de kerkenraad behorend
 • Herold Bosman
 • Marjan Rietveld 
 • Jan Holsappel (secretaris kerkrentmeester)
 • Johan van Dijk
Diaconaal rentmeesters - wel tot de diaconie maar niet tot de kerkenraad behorend
 • Jur van den Akker
 • Jelle van Beusichem
Diaken met bijzondere opdracht
 • Bert Teerink (namens de classis afgevaardigd naar de Synode)
 
Moderamen Moderamen
Het moderamen bereidt de vergaderingen van de Kerkenraad voor. In het moderamen zitten de voorzitter en de scriba van de Kerkenraad en een vertegenwoordiger van het College van Diakenen en van het College van Kerkrentmeesters.

De leden van het moderamen zijn:
 • Peter Buth, ouderling en scribaat
 • Detlef Bohlken, predikant
 • Frank de Haan, ouderling kerkrentmeester en namens het college van kerkrentmeesters
 • Klaas van der Weerd, diaken en namens het college van diakenen
 • Christine Korbeeck, ouderling en notulist