Onze visie op diaconaat Onze visie op diaconaat
In het “barmhartigheidsdiaconaat” (hulp verlenen, etc.) willen we maximaal gebruik kunnen maken van de ervaringen en professionaliteit die binnen de kerken aanwezig zijn.

Een voorbeeld daarvan is het Interkerkelijk Hulpfonds Tiel (IHT). Financiële en andere materiële hulpvragen komen hier binnen en worden door het fonds zelf of via de aangesloten diaconieën afgehandeld. Ook kan er worden verwezen naar andere hulpverlenende instanties.

Daarnaast bestaat sinds enige tijd de Stichting Diaconaal Centrum Tiel. Daar worden inmiddels al diverse activiteiten gecoördineerd: het Inloophuis, dat nu al meer dan 30 jaar bestaat, de stadsmoestuin Franciscushof en het zorgmaatjes project Tielse maatjes.

De bedoeling is dat deze organisatie wordt uitgebouwd tot een Diaconaal Actie- en Hulpcentrum. In een dergelijk centrum zal een meldpunt voor (acute) hulpvragen op basis van een zo groot mogelijke beschikbaarheid aanwezig zijn, waar kennis en ervaring aanwezig is om adequaat en selectief met de hulpvragen om te gaan in een eerste beoordeling of de hulp vanuit de diaconie geboden moet worden. Alle hulpvragen die bij de kerk binnenkomen worden naar dit meldpunt verwezen. Indien de hulpvraag terecht is, dan is een crisisteam vanuit de betrokken diaconale instanties/fondsen, onder regie van een coördinator van het Centrum, in staat snel en doeltreffend te handelen.
De diaconale financiële fondsen zijn dan betrokken om – binnen de voor elk fonds geldende statuten – de financiële hulpruimte en slagkracht te bieden.

Daarnaast zal het Centrum voorzieningen gaan bieden voor de met prioriteit geselecteerde doelgroepen voor diaconale aandacht en zorg. Te denken hierbij is aan mensen met sociale eenzaamheid, armoede, vluchtelingen, allochtonen, lotgenootgroepen, werkelozen en mensen met schulden.


 
terug