maandag 4 september 2017

Kerkenraadsvergadering

Datum: 
 maandag 4 september 2017
Tijdstip: 
 19:30 uur
Locatie: 
 Drumptse Hof, Balije 1, 4003 GA Tiel

Agenda voor vergadering van kerkenraad van de Protestantse Gemeente Tiel
In de Drumptse Hof op maandag 4 september 2017, aanvang 19.30 uur.

1.    Welkom en Opening
2.    Appèl nominaal
3.    Postlijst: wordt ter vergadering uitgereikt
4.    Mededelingen                            

-    diensten in okt.                
-    aanmelding als Groene kerk
5.    Notulen van vergadering  26 juni 2017
6.    Gesprek met werkgroep Aramese kerk te Arnhem: Geen brug te ver…20.00 – 20.30 u
7.    Gesprek moderamen met predikanten
Pauze
8.    Voortgang beleidsplan
9.    Voortgang aanpassing Plaatselijke Regeling
10.    Bemensing kerkenraad:
-    datum voor losmaking en bevestiging
11.    College van kerkrentmeesters
12.    College van diakenen:
-    jaarrekening 2016
13.    Taakgroepen                                 
14.    Rondvraag
15.    Sluiting

terug