maandag 26 juni 2017

Kerkenraadsvergadering

Datum: 
 maandag 26 juni 2017
Tijdstip: 
 19:30 uur
Locatie: 
 Drumptse Hof, Balije 1, 4003 GA Tiel

Agenda voor kerkenraadsvergadering van PG Tiel op ma. 26 juni 2017
                              in de Drumptse Hof, aanvang 19.30 uur.
1       Welkom en Opening
2       Appèl nominaal
3       Postlijst                                             -  ter vergadering uitgereikt
4       Mededelingen                                   -    huwelijk  15 sept.

  • zie bijlage
  • missionaire werkgroep
  • aanvraag PGT als Groene kerk
    •  
5       Notulen van vergadering 15 mei 2017                   -   zie bijlage
6       Besluitvorming Wadenoijen in PGT
7       Vaststelling beleidsplan en aansluitend jaarthema    (volgt nog)
8       Bijstelling Plaatselijke Regeling
                                                                                Pauze
9       Werkverslagen van predikanten                                - zie bijlagen
10     Verzoek aan Fundatie voor tijdelijke ophoging
11     College van kerkrentmeesters
12     College van diakenen                 -  oprichting St Diaconaal Centrum, zie stukken
13     Taakgroepen
14     Bemensing van kerkenraad
15     Rondvraag en sluiting:

    Nieuwe data voor kerkenraad:                           nieuwe data voor moderamen:
   maandag 4 september                                         wo.  19 juli,  8.30 uur
   maandag 9 oktober                                             do.    5 okt.   20.00 uur
   maandag 13 november                                       do    2 nov.  8.30 uur
   maandag  11 december                                       wo. 29 nov.  20.00 uur
 

terug